ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Кръстава

Документи - архив

Прикачени документи

Годишен план за дейността 2021г.-2022г.
Форми на обучение
УУП 5-7 клас / 2021-2022г.
УУП 1-4 клас / 2021-2022г.
Форми на обучение 2020-2021г.
УУП 2020-2021г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2020-2021г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020-2021г.
Мерки за повишаване качеството на образование 2020-2021г.
Годишен план за дейността на училището 2020-2021г.
Програма превенция за ранно напускане на училище 2019г.-2020г.
Мерки за повишаване качеството на образованието 2019г.-2020г.
Програма за предоставяне на равни възможности 2019г.-2020г.
Учебни планове 2019г.-2020г.
Дневен режим 2019г.-2020г.
Годишен план 2019г.-2020г.
Училищен план за превенция и интервенция на насилието и тормоза
Форми на обучение
Система от символи
План - стратегия
Алгорутъм за за прилагане на механизъм за продиводействие на училищния тормоз между учениците 2018-2019г.
Учебни планове
Програмна система
План за контролната дейност на директора
План за квалификационна дейност
Дневен режим
Годишен план
Годишен план на ПС