ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Кръстава

Проект: BG-RRP-BG-RRP-1.007-0004-C01 "Модернизация на образователната среда в Обединено училище "Васил Левски", с. Кръстава, община Велинград"

На 22.12.2023г. е подписан договор между Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и община Велинград за изпълнение на инвестиция „Модернизация на образователната среда в Обединено училище „Васил Левски", с. Кръстава, община Велинград“, с финансиране от Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1: Образование и умения, процедураBG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”. Общата стойност на инвестицията е  2 500 000 лв. , от които 2 086 776,86 лв. са средства осигурени от механизма за възстановяване и устойчивост, а разходите за ДДС в размер на  413 223,14 лв. се финансират от държавния бюджет на Република България.

Срокът за изпълнение е 35 месеца считано от 22.12.2023г., но не по късно от  31.05.2026г.

Общата цел за изпълнение на инвестиция е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците в Обединено училище „Васил Левски", с. Кръстава, община Велинград.

Специфичните цели :

  • Осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в ОУ „Васил Левски", с. Кръстава, община Велинград чрез изграждане/надграждане на сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал.
  • Оптимизиране на разходите за образователни дейности, посредством реализирането на енергоефективни мерки и намаляване на разходите за издръжка.

Резултат:

  • Повишаване на енергийната ефективност на сградата и комфорта на обитаването й
  • Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците

Създадена модерна, безопасна и благоприятна среда, съдействаща за подобряване на образователните резултати и мотивация за учене

Прикачени документи

Прессъобщение PDF