ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Кръстава

Проект "Образование за утрешния ден"

 ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интеллигентен растеж" 2014 - 2020 г. 

  

През учебната 2021- 2022г. е образувана една група:

  1. КЛУБ „ДЕЦА В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ“ - САМОСТОЯТЕЛНО НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ, с ученици от 6 клас, с ръководител – Айше Еюпова.

Целите на проекта са учениците:

  • да повишат дигиталната си компетентност и умения;
  • да разширят и задълбочат практическите и приложните си умения в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии;
  • да развият творческите си умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.
  • да придобият компетентности, подкрепящи личностното развитие, усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество, което ще допринесе за социалната им интеграция, както и професионална реализация. 

В края на обучението учениците получават сертификати, съгласно Eвропейска референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности, които ще бъдат раздадени след завръщането им в училище 

Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
модернизиране на методите и средствата за обучение;
повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.
Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.